Ogólne warunki

Knobelholz.de Spiele und Puzzle aus Holz

Warunki usługi

§1 Ogólny zakres

1. Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich relacji biznesowych między sprzedającym a kupującym (klientem). Wersja ważna w chwili zawarcia umowy (zamówienia) jest decydująca.

2. Konsumentami w rozumieniu niniejszych warunków są osoby fizyczne, z którymi nawiązane są stosunki handlowe bez możliwości prowadzenia działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcy w sensie samozatrudnienia to osoby fizyczne i prawne lub spółki osobowe posiadające osobowość prawną, z którymi nawiązane są stosunki handlowe i które prowadzą działalność handlową lub niezależną działalność zawodową.

Klientami w rozumieniu niniejszych warunków są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.

3. Odbiegające, sprzeczne lub uzupełniające warunki ogólne nie stają się częścią umowy, nawet jeśli są znane, chyba że ich ważność została wyraźnie zatwierdzona na piśmie.

 

§ 2 Zawarcie umowy

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą, ale niewiążącym zaproszeniem klienta do złożenia oferty zawarcia umowy zakupu. Klikając przycisk „Kup teraz” za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub innych kanałów komunikacji, klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy zakupu (zamówienia) na towary zawarte w koszyku.

1. Oferty sprzedawcy nie są wiążące. Zmiany techniczne i inne są zastrzeżone w rozsądnych granicach.

2. Zamówienie składa się z następujących kroków:
1- Wybór pożądanych towarów
2- Potwierdź, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”
3- Sprawdź informacje w koszyku
4- Aktywuj przycisk „Kasa”
5- Rejestracja w sklepie internetowym po rejestracji i wprowadzeniu danych rejestracyjnych (adres e-mail i hasło).
6- Sprawdź ponownie lub popraw wprowadzone dane.
7- Wiążąca wysyłka zamówienia.

Przed złożeniem wiążącego zamówienia konsument może powrócić na stronę internetową, na której zapisywane są dane klienta, i poprawić lub poprawić błędy wprowadzania, naciskając przycisk „Wstecz” znajdujący się w przeglądarce internetowej, z której korzysta po sprawdzeniu swoich danych Zamknij przeglądarkę internetową, aby anulować proces zamawiania.

3. Niezwłocznie po wysłaniu zamówienia kupujący otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że sprzedawca otrzymał ofertę. To „potwierdzenie zamówienia” nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty. Sprzedawca może zaakceptować ofertę, wysyłając klientowi pisemne „potwierdzenie wysyłki” lub „potwierdzenie wysyłki” w formie tekstowej (list lub e-mail). Odbiór „potwierdzenia wysyłki” przez klienta jest decydujący. Sprzedawca może również zaakceptować ofertę, dostarczając zamówione towary do klienta. Dostęp towarów do klienta jest tutaj decydujący. Ponadto sprzedawca może zaakceptować ofertę, żądając zapłaty od nabywcy, podając odpowiednie zamówienie. Jeśli klient wybrał metodę płatności poleceniem zapłaty, jeśli jest ona oferowana, sprzedawca może zaakceptować ofertę, pobierając całkowitą cenę z rachunku bankowego klienta. Decydujący jest czas obciążenia rachunku klienta. Jeżeli dostępnych jest kilka pokazanych wariantów, umowa zostaje zawarta w momencie wystąpienia pierwszego wariantu.

4. Sprzedawca jest uprawniony do przyjęcia oferty zawartej w zamówieniu w ciągu trzech dni od otrzymania przez sprzedającego. Sprzedawca jest również uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia po sprawdzeniu wiarygodności kredytowej klienta. Sprzedawca jest uprawniony do zmniejszenia zamówienia do normalnej ilości w gospodarstwie domowym.

5. Zawarcie umowy jest uwarunkowane zastrzeżeniem, że w przypadku nieprawidłowej lub niewłaściwej samodzielnej dostawy, nie tylko lub tylko częściowo. W przypadku niedostępności lub częściowej dostępności usługi klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Opłata, jeśli została już zapłacona, zostanie zwrócona.

6. Tekst umowy zostanie zapisany przez sprzedawcę i zostanie przesłany klientowi oprócz prawnie obowiązujących warunków przez e-mail po zawarciu umowy.

 

§ 2a Dostawa i wysyłka

Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania częściowych dostaw i częściowych faktur, jeśli jest to uzasadnione dla klienta. Jeżeli dodatkowe koszty transportu wynikną z częściowej dostawy, ponosi je sprzedawca. O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa odbywa się na adres dostawy wskazany przez klienta, który może być również inny niż adres rozliczeniowy.

Jeśli łączna cena zakupu indywidualnego zamówienia klienta wynosi 51 EUR lub więcej, sprzedawca dostarcza bezpłatnie do Niemiec.
Jeśli łączna cena zakupu indywidualnego zamówienia klienta wynosi 100 EUR lub więcej, sprzedawca dostarcza bezpłatnie do Europy.
Wszystkie dostawy wysyłane są ubezpieczone jako paczka, w tekturowym pudełku. Cena wysyłki jest obliczana na podstawie wagi. Przy najniższej cenie wysyłki, przy dostawie do 2 kg, sprzedawca oblicza koszty wysyłki w następujący sposób:

 

Deutschland bis 2kg
4,50 €
Österreich bis 2kg
14,00 €
EU bis 2kg
14,00 €
Schweiz bis 2 kg
Russland bis 2 kg
12,90 €
17,00 €
Rest der Welt bis 2 kg
45,00 €

 

Odpowiednie rzeczywiste ceny wysyłki, które zostały obliczone zgodnie z wagą dla każdego zamówienia, są wyświetlane w koszyku.
Zakupione produkty zostaną wysłane w ciągu 1-2 dni roboczych po otrzymaniu płatności.

Czas dostawy w Niemczech wynosi 2-3 dni robocze, jeśli opis przedmiotu nie zawiera innych informacji o czasie dostawy.
Czas dostawy w Europie wynosi 3-7 dni roboczych, jeśli opis przedmiotu nie zawiera innych informacji na temat czasu dostawy.
Czas dostawy poza Europą wynosi 5-30 dni roboczych, jeśli opis przedmiotu nie zawiera żadnych innych informacji o czasie dostawy.

Nasze pełne koszty wysyłki i warunki dostawy można znaleźć tutaj: Koszty wysyłki

 

§ 2b Cła i cła przywozowe

Opłaty celne lub importowe są pobierane od klienta; sprzedawca nie ma wpływu na te opłaty i nie może przewidzieć ich wysokości. Jeśli do wysyłki towarów wymagane jest świadectwo pochodzenia, o którym klient musi niezwłocznie poinformować sprzedawcę, dostawa może zostać opóźniona o 6-8 tygodni. W formularzach celnych dla paczek w krajach spoza UE wartość produktów zawartych w dostawie jest wyszczególniona według rodzaju produktu. Jeśli zamówienie jest prezentem (przesyłka musi mieć niemieckiego nadawcę / dawcę, a nie adres sprzedawcy), paczka zostanie oznaczona „prezentem”; ceny / wartość towarów będą nadal w formularzu celnym wydalony.

 

§ 3 Zastrzeżenie własności w umowach na zakupy online

1. Własność towarów sprzedającego jest zazwyczaj przenoszona na kupującego natychmiast, ponieważ dostawa odbywa się zwykle tylko za przedpłatą. Poniższe przepisy dotyczą wyjątkowych przypadków, w których dostawa jest realizowana przed otrzymaniem płatności.

2. W przypadku konsumentów sprzedawca zastrzega sobie własność towaru do momentu pełnej zapłaty. W przypadku firm sprzedawca zastrzega sobie własność wszystkich roszczeń wynikających z bieżących relacji biznesowych.

3. Do momentu przeniesienia własności na nabywcę klient jest zobowiązany do obchodzenia się z towarem. Jeśli wymagane są prace konserwacyjne i inspekcyjne, klient musi wykonywać je regularnie na własny koszt.

4. Do momentu przeniesienia własności na kupującego klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia sprzedawcy o dostępie osób trzecich do towarów, na przykład w przypadku zajęcia, a także o uszkodzeniu lub zniszczeniu towaru. Klient musi również niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zmianie własności towarów, a także o zmianie miejsca zamieszkania.

5. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli klient zachowuje się niezgodnie z umową, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatności lub w przypadku naruszenia obowiązku wynikającego z klauzul 3 i 4 niniejszego postanowienia, oraz do żądania zwrotu towaru.

6. Przedsiębiorca ma prawo odsprzedać towar w toku zwykłej działalności gospodarczej. On już przypisuje roszczenie sprzedającemu w wysokości kwoty faktury, która przypada mu z odsprzedaży przeciwko stronie trzeciej. Sprzedawca akceptuje zlecenie. Po przeniesieniu przedsiębiorca jest uprawniony do odzyskania roszczenia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odzyskania roszczenia, gdy tylko przedsiębiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych i nie dotrzyma terminu.

7. Przetwarzanie i przetwarzanie towarów przez przedsiębiorcę odbywa się zawsze w imieniu i na rzecz sprzedawcy. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na przedmiotach nie należących do sprzedawcy, sprzedawca nabywa współwłasność nowego przedmiotu w stosunku do wartości towarów dostarczonych przez sprzedawcę, do innych przedmiotów przetworzonych. To samo dotyczy sytuacji, gdy towary są mieszane z innymi rzeczami, które nie należą do sprzedawcy.

 

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumenci (w celu uzyskania definicji patrz sekcja 1.2 warunków handlowych i warunków licencji) mają prawo do odstąpienia zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży na odległość.

2. Więcej informacji na temat prawa do rezygnacji można znaleźć w polityce anulacyjnej dostawcy, która jest dostępna pod następującym linkiem: Prawo do rezygnacji

 

§ 5 Odszkodowanie

1. Oferowana cena jest wiążąca. Cena dla konsumentów obejmuje ustawowy podatek od sprzedaży i może być wykazana osobno na żądanie klienta, pod warunkiem że towary nie podlegają zróżnicowanemu opodatkowaniu zgodnie z sekcją 25a ust. 2 UStG lub, chyba że inaczej - na przykład. w przypadku transakcji prowizyjnych - oddzielny identyfikator jest wykluczony.

Dla przedsiębiorców ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Podając numer identyfikacyjny VAT firmy z siedzibą w UE, dostawa i fakturowanie odbywają się bez obliczania ustawowego podatku VAT. W przypadku innych dostaw na terytorium UE naliczany jest podatek obrotowy obowiązujący w momencie dostawy.

Przy wysyłce rozumie się cenę sprzedaży powiększoną o koszty wysyłki, która, o ile klient nie określił inaczej w ofercie lub nie zażądał inaczej, wynosi obecnie 4,50 € za ubezpieczoną paczkę do 2 kg.

Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów przy zamawianiu za pomocą środków komunikacji na duże odległości. Klient może zapłacić cenę gotówką przy odbiorze, fakturę (tylko po uprzedniej specjalnej pisemnej umowie), PayPal lub przedpłatę. Sprzedawca może wykluczyć jedną lub więcej metod płatności.

2. Przy zakupie na konto klient zobowiązuje się zapłacić kwotę plus koszty wysyłki w ciągu 7 dni od otrzymania usługi. Po tym okresie klient jest w zwłoce z płatnością

W trakcie opóźnienia konsument musi zapłacić odsetki od długu w wysokości 8% powyżej stopy bazowej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wykazania i dochodzenia wyższych szkód spowodowanych opóźnieniem.

3. Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone i uznane przez sprzedającego. Klient może skorzystać z prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne jest oparte na tym samym stosunku umownym.

 

§ 6 Procedura rozstrzygania sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku sporu dotyczącego umowy konsumenckiej nie uczestniczymy w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów. Dla nas nie ma obowiązku uczestnictwa.

 

§ 7 Przeniesienie ryzyka

1. W przypadku konsumentów ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się sprzedanych towarów przechodzi również na konsumenta w momencie przekazania towarów w momencie przekazania.

2. W przypadku przedsiębiorców ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się towaru przechodzi na przedsiębiorcę z chwilą przekazania towarów lub gdy towary są wysyłane do spedytora, przewoźnika lub osoby lub instytucji odpowiedzialnej w inny sposób za wysyłkę.

3. Podczas pobierania i wysyłania danych przez Internet ryzyko utraty i zmiany danych przechodzi na klienta po przekroczeniu interfejsu sieciowego.

4. Przekazanie jest takie samo, jeśli klient opóźnia się z przyjęciem.

 

§ 8 Gwarancja

1. Konsumenci mają wybór, czy dodatkowe świadczenia powinny przybrać formę sprostowania czy dostawy zastępczej. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego, jeżeli jest to możliwe tylko przy nieproporcjonalnych kosztach, a inny rodzaj świadczenia uzupełniającego pozostaje bez znaczących wad dla konsumenta.

W przypadku firm, sprzedawca początkowo udziela gwarancji na wady towaru, według naszego uznania, w drodze naprawy lub dostawy zastępczej.

2. Jeżeli sprostowanie nie powiedzie się, klient może zasadniczo wybrać między obniżeniem wynagrodzenia (obniżeniem), rozwiązaniem umowy (odstąpieniem) lub odszkodowaniem zamiast wykonania. Jeśli klient wybierze odszkodowanie zamiast usługi, obowiązują ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z § 9 numery 1 i 2. Klient nie jest jednak uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli występują jedynie niewielkie wady.

3. Przedsiębiorcy muszą powiadomić sprzedawcę o oczywistych wadach na piśmie w terminie jednego tygodnia od otrzymania towaru, w przeciwnym razie dochodzenie roszczeń gwarancyjnych jest wykluczone. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie powiadomienia w odpowiednim czasie. Przedsiębiorca ponosi cały ciężar dowodu w odniesieniu do wszystkich wymagań dotyczących roszczeń, w szczególności w odniesieniu do samej wady, czasu stwierdzenia wady i terminowego powiadomienia o wadzie.

4. Okres gwarancji dla konsumentów wynosi dwa lata od dostawy towaru. Okres gwarancji dla przedsiębiorców wynosi jeden rok od dostawy towaru. W przypadku używanych przedmiotów okres gwarancji wynosi jeden rok od dostawy towaru.

 

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności i zwolnienie

1. W przypadku nieznacznie zaniedbanego naruszenia obowiązków odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do przewidywalnej, typowej dla umowy, bezpośredniej średniej szkody. Dotyczy to również lekko zaniedbanego naruszenia obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub zastępcę sprzedającego Nie ponosimy odpowiedzialności wobec firmy za nieznaczne zaniedbanie naruszenia nieznacznych zobowiązań umownych.

2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie wpływają na roszczenia klienta wynikające z odpowiedzialności za produkt.

3. Jeśli sprzedawca zapewnia dostęp do innych stron internetowych z linkami, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nich treści. Sprzedawca nie przyjmuje treści stron trzecich. Jeśli sprzedawca dowie się o nielegalnych treściach na zewnętrznych stronach internetowych, sprzedawca natychmiast zablokuje dostęp do tych stron.

4. Klient zwalnia sprzedawcę ze wszystkich niedogodności, które sprzedawca może ponieść z powodu stron trzecich z powodu szkodliwych działań klienta - bez względu na to, czy umyślnie, czy z zaniedbaniem.

 

§ 10 Prywatność

Do pełnej deklaracji o ochronie danych

1. Klient jest informowany o rodzaju, zakresie, lokalizacji i celu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych wymaganych w celu realizacji zamówień, a także o przysługującym mu prawie do odstąpienia od korzystania z jego anonimowego profilu użytkowania do celów reklamowych, badań rynku i zaprojektowania opartego na potrzebach Usługa została szczegółowo nauczona. Sprzedawca zapewnia, że ​​dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów służących przetwarzaniu działalności, na której oparte są te ogólne warunki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z klientem w sprawie zmian produktu, które są dla niego interesujące, z wykorzystaniem danych, które zostały znane sprzedającemu w trakcie transakcji. Sprzedawca wyklucza przekazywanie danych stronom trzecim.

2. Klient wyraźnie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych. Ma on prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

§ 11 Siła wyższa

1. W przypadku, gdy sprzedawca nie jest w stanie świadczyć usługi z powodu siły wyższej (zwłaszcza wojny, klęsk żywiołowych), sprzedawca jest zwolniony z obowiązku świadczenia usługi przez czas trwania przeszkody. Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia lub dostawy towaru dłużej niż miesiąc z powodu siły wyższej, klient ma prawo odstąpić od umowy.

Klient nie ma żadnych innych praw w tym zakresie.

 

§ 12 Przepisy końcowe

1. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. W przypadku konsumentów, którzy nie zawierają umowy w celach zawodowych lub handlowych, ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim udzielona ochrona nie jest cofnięta przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

Postanowienie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.

2. Jeżeli klient jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest miejsce prowadzenia działalności przez sprzedawcę. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia pozwu.

Jeżeli poszczególne postanowienia umowy z klientem, w tym niniejsze ogólne warunki, są lub stają się nieskuteczne w całości lub w części, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Całkowicie lub częściowo nieskuteczne uregulowanie należy zastąpić uregulowaniem, którego sukces gospodarczy jest jak najbardziej zbliżony do nieskutecznego.

 

§ 12a Obowiązujące prawo, miejsce jurysdykcji i obowiązująca wersja językowa

Prawo niemieckie ma zastosowanie do wyłączenia prawa zakupu ONZ.
Jeżeli nabywca jest pełnoprawnym sprzedawcą, miejscem jurysdykcji dla wszystkich roszczeń związanych ze stosunkami biznesowymi jest siedziba Holz-People. Holz-Menschen ma również prawo do pozywania w ogólnym miejscu jurysdykcji klienta.

Jeżeli klient przenosi swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce zamieszkania z obszaru zastosowania Republiki Federalnej Niemiec po zawarciu umowy, miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba Holz-Menschen. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient ma miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu za granicą.

Treść umowy i niniejsze warunki w języku niemieckim są wiarygodne.

 

Knobelholz Spielzeug Manufaktur GmbH

Miejscem jurysdykcji jest Cottbus

Aktualizacja 01.04.2021

 

zaloguj się

koszyk

 x 

Twój koszyk jest pusty